ll

 

 

 

美国CREE公司  主流核心对比


 

 

 

在路上B361 标配套装

 

在路上B361 低电量提示 说明

当电池电量低,手电会出现一闪一闪(低频率1HZ闪烁)的情况,俗称“呼吸闪”提示您需要充电了。若您尚未及时给电池充电,保护电路会切断电源保护电池不受损坏。

注意:】若出现“呼吸闪”,请及时充电。即使不再使用手电,也要将电池充满后存放。

 

 

 

在路上B361 档位说明

【5档】调光为:微亮-低亮-中亮-高亮。隐藏爆闪。(3秒后记忆当前档位)

 

 

 

 

 

 

 

361_50_r1_c1

361_50_r2_c1

36145

36146

36143

36122_r1_c1

36122_r2_c1

39147_r2_c1 

361_56_r1_c1

361_56_r2_c1